Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 166 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
24/GM-TTHĐ 22/03/2022 Hết hiệu lực
32/QĐ-TTHĐ 22/03/2022 Hết hiệu lực
13/KH-HĐND 11/03/2022 Đang có hiệu lực
21/NQ-HĐND 24/12/2021 Đang có hiệu lực
24/NQ-HĐND 24/12/2021 Đang có hiệu lực
25/NQ-HĐND 24/12/2021 Đang có hiệu lực
23/NQ-HĐND 24/12/2021 Đang có hiệu lực
20/NQ-HĐND 24/12/2021 Đang có hiệu lực
18/NQ-HĐND 24/12/2021 Đang có hiệu lực
17/NQ-HĐND 24/12/2021 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com