Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5176 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
02/CTr-UBND 11/12/2014 Đang có hiệu lực
Số 02/CTr-UBND 11/12/2014 Đang có hiệu lực
Số 56/KH-UBND 17/11/2014 Đang có hiệu lực
Số 1887/QĐ-UBND 17/11/2014 Đang có hiệu lực
Số 1996/QĐ-TTg 04/11/2014 Đang có hiệu lực
Số 45/KH-UBND 13/08/2014 Đang có hiệu lực
Số 44/KH-UBND 13/08/2014 Đang có hiệu lực
Số 2361/QĐ-UBND 01/08/2014 Đang có hiệu lực
Số 2027/QĐ-UBND 30/06/2014 Đang có hiệu lực
Số 2027/QĐ-UBND 30/06/2014 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com