Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5514 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
19/GM-UBND 31/01/2024 Hết hiệu lực
26/KH-UBND 31/01/2024 Đang có hiệu lực
28/KH-UBND 31/01/2024 Đang có hiệu lực
27/KH-UBND 31/01/2024 Đang có hiệu lực
18/GM-UBND 30/01/2024 Hết hiệu lực
24/KH-UBND 30/01/2024 Đang có hiệu lực
80/GM-HĐND 30/01/2024 Hết hiệu lực
10/TB-UBND 29/01/2024 Đang có hiệu lực
23/KH-UBND 26/01/2024 Đang có hiệu lực
22/KH-UBND 26/01/2024 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com