Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5170 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
265/UBND-VX 23/03/2022 Đang có hiệu lực
47/KH-UBND 23/03/2022 Đang có hiệu lực
266/UBND-VX 23/03/2022 Đang có hiệu lực
24/GM-TTHĐ 22/03/2022 Hết hiệu lực
261/UBND-VX 22/03/2022 Đang có hiệu lực
106/BC-UBND 22/03/2022 Đang có hiệu lực
32/QĐ-TTHĐ 22/03/2022 Hết hiệu lực
243/QĐ-UBND 22/03/2022 Đang có hiệu lực
103/BC-UBND 21/03/2022 Đang có hiệu lực
259/UBND-KT 21/03/2022 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com