Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5170 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
01/TB-HĐXTVCGV 06/05/2022 Đang có hiệu lực
05/QĐ-HĐXTVCGV 05/05/2022 Đang có hiệu lực
01/QĐ-HĐXTVCGV 05/05/2022 Đang có hiệu lực
47/TB-UBND 27/04/2022 Đang có hiệu lực
268/UBND-TH 23/03/2022 Đang có hiệu lực
244/QĐ-UBND 23/03/2022 Đang có hiệu lực
46/KH-UBND 23/03/2022 Đang có hiệu lực
245/QĐ-UBND 23/03/2022 Đang có hiệu lực
48/KH-UBND 23/03/2022 Đang có hiệu lực
27/TTr-UBND 23/03/2022 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com