Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 5517 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
18/TB-UBND 28/02/2024 Đang có hiệu lực
26/GM-UBND 28/02/2024 Đang có hiệu lực
25/GM-UBND 27/02/2024 Đang có hiệu lực
17/TB-UBND 27/02/2024 Đang có hiệu lực
24/GM-UBND 26/02/2024 Đang có hiệu lực
46/KH-UBND 23/02/2024 Đang có hiệu lực
45/KH-UBND 23/02/2024 Đang có hiệu lực
48/KH-UBND 23/02/2024 Đang có hiệu lực
41/KH-UBND 23/02/2024 Đang có hiệu lực
47/KH-UBND 23/02/2024 Đang có hiệu lực

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com