Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Thông báo tài liệu ôn tập kỳ tuyển dụng viên chức huyện Tây Giang năm 2023 TUYỂN DỤNG 2023 TUYỂN DỤNG CBCC, VC Xem chi tiết
2 Thông báo tuyển dụng viên chức huyện Tây Giang năm 2023 TUYỂN DỤNG 2023 TUYỂN DỤNG CBCC, VC Xem chi tiết

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com