Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Kế hoạch Chương trình lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
2 Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Lễ Kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
3 Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hoá Cơtu chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
4 Quyết định về việc phê duyệt Biểu trưng (Logo) huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
5 Thông báo kết luận cuộc họp ban chỉ đạo 20 năm lễ kỷ niệm VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
6 Công văn mời họp BCĐ các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyên VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
7 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
8 Kế hoạch tổ chức gặp mặt phóng viên Báo, Đài nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) và kỷ niệm 20 năm tái lập huyện (06/8/2003 - 06/8/2023) VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
9 Kế hoạch xây dựng phim Tài liệu chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang (06/8/2003 - 06/8/2023) VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
10 Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao nhân kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang (06/8/2003 - 06/8/2023 VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
11 V/v cho ý kiến các dự thảo Kế hoạch, Báo cáo, Quyết định liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
12 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang (06.8.2003-06.8.2023) VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
13 Kế hoạch triển khai một số hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thanh lập và 20 năm tái lập huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
14 Tình hình xây dựng và ban hành các Kế hoạch, Báo cáo, Quyết định liên quan đến hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
15 Kết quả triển khai các hoạt động Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang đến ngày 23/06/2023 VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
16 Kết luận cuộc họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
17 Kế hoạch tổ chức gặp mặt nguyên cán bộ lãnh đạo, quản lý huyện và nguyên Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã đã nghỉ hưu, chuyển công tác từ năm 2003 đến nay VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
18 Công văn về việc giao nhiệm vụ tham mưu Kế hoạch kỷ kiệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
19 Quyết định thành lập Ban Chỉ đao các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang (06/8/2003 - 06/8/2023) VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
20 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com