Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
2 QUYẾT ĐINH 18/2022/QĐ-TTg Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, ........ và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
3 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
4 QUYẾT ĐỊNH Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
5 QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị thông minh Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
6 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
7 NGHỊ QUYẾT Về việc phân bổ ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu Quốc gia Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
8 NGHỊ QUYẾT Về phương án phân bổ và giao kế hoạch vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
9 NGHỊ QUYẾT Phê duyệt chủ trương đầu tư mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
10 NGHỊ ĐỊNH Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
11 Về việc kiện toàn hệ thống Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
12 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
13 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 từ nguồn ngân sách trung ương cho các địa phương để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
14 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
15 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
16 QUYẾT ĐỊNH Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
17 QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi một số nội dung tại Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
18 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
19 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt danh sách và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
20 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ phụ trách thực hiện các Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com