Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Thông tư 05 và Quyết định 1127 của Bộ Thông tin và Truyền thông Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
2 Thông tư 53 của Bộ tài Chính Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
3 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
4 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
5 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
6 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
7 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
8 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
9 QUYẾT ĐỊNH Về việc giao dự toán ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
10 QUYẾT ĐỊNH Về giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
11 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
12 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
13 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; quy định Thị xã, TP trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
14 QUYẾT ĐỊNH Về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
15 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
16 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
17 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Tổ công tác về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
18 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
19 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
20 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com