Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Thông báo kết quả công tác Mặt trân tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
2 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2023 CỦA CHI CỤC THADS HUYỆN Nhiệm kỳ 2021-2026 TÀI LIỆU KỲ HỌP THƯ 8 Xem chi tiết
3 BC TONG KET 10 NAM THUC HIEN NQ SO 13-NQ/HU, NGAY 28/10/2013 CUA BCH DANG BO HUYEN VE “HUY DONG LUC LUONG THANH NIEN THAM GIA LAO DONG CONG ICH, XAY DUNG NTM, GĐ TU NAY DEN NAM 2023” Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 11 Xem chi tiết
4 Tờ trình Giới thiệu người ứng cử bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban KT-XH HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
5 MỘT SỐ NỘI DUNG GỢI Ý THẢO LUẬN TẠI HỘI NGHỊ HUYỆN ỦY LẦN THỨ CHÍN, KHÓA XX Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Xem chi tiết
6 Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế-xã hội HĐND huyện về thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
7 BÁO CÁO CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT, XÉT XỬ CÁC LOẠI VỤ, VIỆC VÀ THI HÀNH ÁN PHẠT TÙ NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 TÀI LIỆU KỲ HỌP THƯ 8 Xem chi tiết
8 BC TONG KET 10 NAM THUC HIEN NQ SO 14-NQ/HU NGAY 28/10/2013 CUA HUYEN UY VE XAY DUNG THON NTM TREN DIA BAN HUYEN TU NAY DEN NAM 2023 Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 11 Xem chi tiết
9 Tờ trình Đề nghị miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
10 Công văn mời dự Hội nghị Huyện uỷ lần thứ 9, khoá XX, nhiệm nhiệm kỳ 2020-2025 Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Xem chi tiết
11 PHIẾU CHẤT VẤN Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Xem chi tiết
12 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện về Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định NS mới, giai đoạn 2022-2025 Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
13 BÁO CÁO Tình hình thực hiện dự toán năm 2022 và phương án phân bổ dự toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 TÀI LIỆU KỲ HỌP THƯ 8 Xem chi tiết
14 Tờ trình Đề nghị bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
15 Kế hoạch Triển khai một số hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện Tây Giang Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Xem chi tiết
16 Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện về Đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
17 BÁO CÁO Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Nhiệm kỳ 2021-2026 TÀI LIỆU KỲ HỌP THƯ 8 Xem chi tiết
18 Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện về Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
19 Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện về bãi bỏ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 18/01/2017 của HĐND huyện về quản lý đất đai trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025 Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
20 Công văn của UBMTTQVN huyện Về việc phản biện Đề án "Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại" và Đề án "Bảo tồn và phát triển cây dược liệu" trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com