Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hoá Cơtu chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện Tây Giang
Tiêu đề Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hoá Cơtu chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện Tây Giang
Nhiệm kỳ VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN
Kỳ họp 20 NĂM
Tải về

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com