Tình hình xây dựng và ban hành các Kế hoạch, Báo cáo, Quyết định liên quan đến hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang
Tiêu đề Tình hình xây dựng và ban hành các Kế hoạch, Báo cáo, Quyết định liên quan đến hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang
Nhiệm kỳ VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN
Kỳ họp 20 NĂM
Tải về

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com