Quyết định thành lập Ban Chỉ đao các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang (06/8/2003 - 06/8/2023)
Tiêu đề Quyết định thành lập Ban Chỉ đao các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang (06/8/2003 - 06/8/2023)
Nhiệm kỳ VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN
Kỳ họp 20 NĂM
Tải về

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com