Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Kế hoạch Chương trình lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
2 QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP KỲ HỌP THỨ 8 HĐND HUYỆN KHÓA XII Nhiệm kỳ 2021-2026 TÀI LIỆU KỲ HỌP THƯ 8 Xem chi tiết
3 TRIEU TAP HOI NGHI HUYEN UY LAN THU 11, KHOA XX, NHIEM KY 2020 - 2025 Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 11 Xem chi tiết
4 KẾ HOẠCH Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
5 Mời dự Hội nghị Huyện uỷ lần thứ Mười, khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Xem chi tiết
6 THÔNG BÁO THỜI GIAN HỌP TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
7 Công văn 3659 và Công văn 2155 của Bộ TN&MT hướng dẫn Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
8 Công văn 1298 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
9 Công văn 1311 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
10 Hướng dẫn 1064 của Bộ VH, Thể thao và Du lịch Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
11 Quyết định 1214 của Bộ Công thương hướng dẫn Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
12 Quyết định 1245 và Công văn 3948 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
13 Hướng dẫn 06 của Bộ Công an Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
14 Công văn 3094 và Công văn 2307 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
15 Quyết định 932 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
16 Quyết định 94 và HD 02 của Hội LHPN VN hướng dẫn Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
17 Công văn 5045 của VPCP Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
18 Quyết định 1491 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
19 Công văn 988 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết
20 Quyết định 1723 và công văn 1918 của Bộ Tư pháp Tài liệu HN trực tuyến Xem chi tiết

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com