Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Chương trình Hội nghị Huyện ủy lần thứ 8 Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 8 Xem chi tiết
2 Thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư đường giao thông trên địa bàn huyện năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Tài liệu kỳ họp thứ tư HĐND Xem chi tiết
3 Triệu tập kỳ họp thứ tư (Kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Tài liệu kỳ họp thứ tư HĐND Xem chi tiết
4 CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ BA HĐND HUYỆN KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
5 Tờ trinh Đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Tây giang giai đoạn 2021-2025 Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
6 Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021 và Chương trình công tác năm 2022 của Ban Kinh tế-xã hội HĐND huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
7 Báo cáo tình hình các mặt công tác trong Quý I/2022 Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 8 Xem chi tiết
8 Đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Giang Nhiệm kỳ 2021-2026 Tài liệu kỳ họp thứ tư HĐND Xem chi tiết
9 Báo cáo tình hình thực hiện dự toán năm 2021 và phương án phân bổ dự toán thu-chi NSNN năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
10 Tờ trình đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết về bảo tồn và phát triển cây Dược liệu trên địa bàn huyện Tây Giang giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
11 Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
12 Giấy mời tham dự kỳ họp thứ ba HĐND huyện và Quyết định triệu tập kỳ họp thứ ba HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
13 Báo cáo Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 Chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
14 Báo cáo điều chỉnh số lần Đại hội Đảng bộ huyện Tây Giang Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 8 Xem chi tiết
15 Đề nghị quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án đường giao thông trên địa bàn huyện năm 2022 Nhiệm kỳ 2021-2026 Tài liệu kỳ họp thứ tư HĐND Xem chi tiết
16 Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2020 và kỳ họp giữa năm 2021 Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
17 Tờ trình Đề nghị thông qua nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2022 trên địa bàn huyện Tây Giang Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết
18 Nghị quyết Huyện ủy lần thứ Tám, khóa XX về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ huyện Tây Giang giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 8 Xem chi tiết
19 Thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Tài liệu kỳ họp thứ tư HĐND Xem chi tiết
20 Tờ trình Đề nghị thông qua Phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn huyện Nhiệm kỳ 2021-2026 Xem chi tiết

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com