Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Kế hoạch Chương trình lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
2 Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban giúp việc Lễ Kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
3 Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hoá Cơtu chào mừng Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
4 GIẤY MỜI THAM DỰ KỲ HỌP THỨ MƯỜI (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND khóa XII, nhiêm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10 Xem chi tiết
5 Quyết định về việc phê duyệt Biểu trưng (Logo) huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
6 Thông báo kết luận cuộc họp ban chỉ đạo 20 năm lễ kỷ niệm VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
7 CÔNG VĂN TRIỆU TẬP HỘI NGHỊ HUYỆN UỶ LẦN THỨ 14, KHOÁ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025 Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tài liệu Hội nghị Huyện uỷ lần thứ 14 Xem chi tiết
8 Chương trình Hội nghị Huyện ủy lần thứ 14 và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tài liệu Hội nghị Huyện uỷ lần thứ 14 Xem chi tiết
9 Công văn mời họp BCĐ các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyên VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
10 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi sáng tác Biểu trưng (Logo) huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
11 Kế hoạch tổ chức gặp mặt phóng viên Báo, Đài nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) và kỷ niệm 20 năm tái lập huyện (06/8/2003 - 06/8/2023) VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
12 Kế hoạch xây dựng phim Tài liệu chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang (06/8/2003 - 06/8/2023) VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
13 Kế hoạch tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao nhân kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang (06/8/2003 - 06/8/2023 VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
14 V/v cho ý kiến các dự thảo Kế hoạch, Báo cáo, Quyết định liên quan đến các hoạt động kỷ niệm 60 năm thành lập và 20 năm tái lập huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
15 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang (06.8.2003-06.8.2023) VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
16 Kế hoạch triển khai một số hoạt động chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thanh lập và 20 năm tái lập huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
17 Tình hình xây dựng và ban hành các Kế hoạch, Báo cáo, Quyết định liên quan đến hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
18 Kết quả triển khai các hoạt động Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Tây Giang đến ngày 23/06/2023 VĂN BẢN 20 NĂM TÁI LẬP HUYỆN 20 NĂM Xem chi tiết
19 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 Nhiệm kỳ 2021-2026 TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ CHÍN HĐND Xem chi tiết
20 Công văn mời dự Hội nghị Huyện ủy lần thứ 12, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Tài liệu Hội nghị Huyện ủy lần thứ 12 Xem chi tiết

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com