Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp

Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu xây lắp

Quyết định Phê duyệt kết quả chỉ định thầu xây lắp

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thàu xây lắp

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp

Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường giao thông đi khu sản xuất Haleem; Hạng mục: Nền, mặt đường và công trình trên tuyến; Lý trình: Km0+00 - Km0+400; Địa điểm: Xã Anông, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com