Tây Giang trao tặng 75 bộ trống, chiêng cho các thôn trên địa bàn huyện

        Huyện Tây Giang vừa trao tặng 75 bộ trống, chiêng truyền thống dân tộc Cơtu cho các thôn trên địa huyện. Đây là chương trình thuộc Dự án 6 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 của Thủ tướng Chính Phủ.