Lễ Ký kết Quy chế phối hợp giữa Công an huyện và Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tây Giang

         Chiều ngày (14.9). Công an huyện Tây Giang phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện tổ chức Lễ Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn   hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Tây Giang.

Công an huyện thông qua nội dung phối hợp giữa hai đơn vị

          Lễ ký kết đã thông qua nội dung phối hợp giữa hai đơn vị: Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện. Bảo vệ an chính trị nội bộ, an ninh tài chính, tiền tệ trong lĩnh vực ngân hàng, bảo vệ an toàn trụ sở Phòng giao dịch và Điểm giao dịch xã. Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện. Phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ngân hàng, tội phạm liên quan đến “Tín dụng đen”. Phối hợp trong công tác đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ Phòng giao dịch NHCSXH huyện. Phối hợp trong công tác cho vay đối với các đối tượng theo Nghị định số 49, ngày 17/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành luật thi hanh án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, phối hợp trong phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao và công tác an sinh xã hội.