Tuần tra rừng và tháo gỡ bẫy trên địa bàn huyện Tây Giang

        Công tác tuần tra rừng, tháo gỡ bẫy động vật trong rừng được cán bộ Đội tuần tra rừng của Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Tây Giang thực hiện thường xuyên.