Năm 2023, huyện Tây Giang xây dựng mô hình điểm về phát triển du lịch xanh

Năm 2023, huyện Tây Giang xây dựng mô hình điểm về phát triển du lịch xanh. Để xây dựng và phát triển điểm mô hình huyện sẽ chọn thôn Ta Lang, Pơr’ning, Làng du lịch sinh thái Di sản Pơmu, Homestay Lộc Trời, thôn văn hóa, sinh thái, cộng đồng Aur để xây dựng mô hình du lịch xanh kiễu mẫu theo Bộ tiêu chí du lịch xanh của các cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện.