Tây Giang: Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Lòng hồ thuỷ điện Avương  xã Dang

Tây Giang phấn đầu đến năm 2025: Có 70% hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nước cho sản xuất. 

Đến năm 2030: Nâng cấp, mở rộng các công trình nước đã đầu tư; cân đối đủ nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội; 90% hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn. Chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. 

Đến năm 2045: Bảo đảm 100% hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn; dự báo, cảnh báo dài hạn để xử lý ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước, ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu; kiểm soát và khắc phục tình trạng suy thoái, ô nhiễm nguồn nước tại các lưu vực sông, suối, hệ thống công trình thủy lợi.

Để đạt các mục tiêu trên, huyện Tây Giang cũng có các giải pháp trọng tâm: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn hồ, đập. Nâng cao chất lượng công tác quản lý hệ thống thủy lợi, tài nguyên nước và công tác phối hợp điều tra cơ bản, đánh giá trữ lượng nguồn nước. Chủ động tích trữ, điều hoà, phân phối nguồn nước, đáp ứng yêu cầu sử dụng nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước. Phòng, chống, giảm thiểu tác động bất lợi do thiên tai liên quan đến nước và biến đổi khí hậu. Ứng dụng khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn đập, hồ chứa. Tăng cường bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn sinh thuỷ, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện các cam kết, thỏa thuận với quốc tế mà Việt Nam tham gia liên quan đến bảo đảm an ninh nguồn nước, hợp tác trong phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai liên quan đến nước. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com