Sẽ tổ chức nhiều hoạt động  “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”

Từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6 huyện Tây Giang tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”.

Hằng năm Hội LHPN huyện phối hợp phòng Tư pháp huyện, TAND huyện tổ chức truyền thông phòng chống bạo lực gia đình

Chủ đề “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”.

Năm nay sẽ có nhiều hình thức tuyên truyền, phong phú và đa dạng. Nhiều điểm mới như lồng ghép Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tác hại của rượu, bia, tình hình bạo lực gia đình, các biện pháp xử lý và trách nhiệm của cá nhân, gia đình, tổ chức trong phòng, chống bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức các đợt truyền thông, toạ đàm, hội thi, hội diễn, giao lưu, hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, huyện sẽ tổ chức lễ phát động “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và phát động thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình”….

Việc tổ chức “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 tiếp tục tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng; kế thừa, vun đắp truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới, tiến bộ nhằm xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và phát triển bền vững. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com