Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Tây Giang

Sáng ngày 16/5, Đoàn công tác Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh có chuyến kiểm tra, giám sát, làm việc với UBND huyện Tây Giang về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2022 và trong 5 tháng đầu năm nay. Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch TT UBND huyện Mạc Như Phương cùng các ngành và địa phương liên quan. 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh làm việc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại huyện Tây Giang

Năm 2022, Tây Giang được phân bổ bố trí vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững hơn 70 tỷ đồng thực hiện 28 công trình tại 10/10 xã bao gồm 12 công trình giao thông, 03 công trình thủy lợi, 01 công trình nước sinh hoạt, 02 công trình nhà văn hóa, 03 công trình điện thắp sáng, 07 công trình trường học. Đã thực hiện giải ngân 16,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 23,80%. Kinh phí chưa thực hiện giải ngân chuyển tiếp năm 2023.

Nguồn vốn sự nghiệp, tỉnh phân bổ nhưng Tây Giang chưa thực hiện. Trong 5 tháng đầu năm nay, huyện đã phân bổ các cơ quan, đơn vị, UBND các xã chủ trì, thực hiện khẩn trương triển khai các dự án, tiểu dự án với tổng số tiền hơn 6,8 tỷ đồng.

Về kết quả thực hiện chính sách giảm nghèo, trong đó huyện giải ngân với số tiền 52,5 tỷ đồng vốn vay tín dụng cho 1.179 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; Chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đưa lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Chính sách hỗ trợ y tế, giáo dục, hỗ trợ tiền điện…

Riêng trong 5 tháng đầu năm nay, Tây Giang đã triển khai 7 dự án, tiểu dự án bao gồm hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội; Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin…

Tại buổi làm việc, các ngành, địa phương kiến nghị những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai dẫn đến tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Trong đó quy trình, thủ tục chưa có văn bản hướng dẫn về định mức chi hỗ trợ thực hiện các nội dung của dự án 2,3,4; Đối với nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng đều có giá trị tổng mức đầu tư cao so với các danh mục đầu tư được phê duyệt, điều kiện giá nguyên vật liệu khan hiếm; Nguồn vốn đối ứng ngân sách huyện cho Chương trình Mục tiêu hạn chế, mức sống người dân thấp, khả năng huy động nguồn lực từ cơ sở gặp khó khăn…

Đoàn công tác Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh ghi nhận đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2022 và trong 5 tháng đầu năm. Chia sẻ những khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai thực hiện. Đoàn công tác đề nghị địa phương tiếp tục bám sát các nội dung hướng dẫn triển khai từng hợp phần, dự án đạt tiến độ và giải ngân theo đúng kế hoạch. Kiến nghị, đề xuất của địa phương đoàn tiếp thu, tổng hợp và có hướng dẫn cụ thể trong thời gian đến.

Trước đó, đoàn công tác có chuyến kiểm tra thực tế tại hai xã Bhalêê, Atiêng và kiểm tra hồ sơ tại Phòng Lao động – Thương binh & Xã hội huyện liên quan thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com