Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Anông năm 2023

Từ ngày 11-12/5/2023, tại UBND xã Anông, BCĐ Diễn tập phòng thủ huyện Tây Giang tổ chức diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2023.

Hội nghị Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ gồm 2 phần: Diễn tập vận hành cơ chế và diễn tập vận hành thực binh. Phần vận hành cơ chế được thực hiện 2 giai đoạn. 

Giai đoạn 1: Chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển hoạt động của địa phương từ trạng thái có tình huống vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, xử trí tình huống A2, A3, A4.

Hội nghị bàn giao nhiệm vụ của UBND xã Anông cho Ủy ban quân sự

Giai đoạn 2: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; chuyển hoạt động của địa phương vào tình trạng chiến tranh.

Phần thực binh chiến đấu phòng thủ có 3 giai đoạn: Đánh địch tiến công hỏa lực; đánh địch tiến công vào địa bàn và thực binh tiểu đoàn dân quân cơ động xã chiến đấu bảo vệ thôn.

Tại mỗi nội dung đã thể hiện rõ về phương pháp điều hành, chủ động, linh hoạt và khoa học trong khâu xử lý các tình huống, bảo đảm được tính nguyên tắc; sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền qua mỗi giai đoạn, từng vấn đề huấn luyện và qua mỗi tình huống rõ ràng, rành mạch. Các đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, Công an xã, lực lượng dân quân, ban, ngành, đoàn thể xã thể hiện được chức năng, vai trò tham mưu trong việc nắm, tổng hợp, báo cáo tình hình, đề xuất các biện pháp lãnh, chỉ đạo cũng như các biện pháp triển khai tổ chức thực hiện.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com