Tây Giang tham gia cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” huyện năm 2023

UBND huyện ban hành kế hoạch số 54 ngày 03/03/2023 về việc Tham gia cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” huyện Tây Giang năm 2023.