Tây Giang tham gia cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” huyện năm 2023

UBND huyện ban hành kế hoạch số 54 ngày 03/03/2023 về việc Tham gia cuộc thi “Vườn - Tường - Đường đẹp” và “Cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả” huyện Tây Giang năm 2023.

322657488_470489425295713_8208192510382158821_n

Con đường đẹp thôn Arâng, Axan sẽ tham gia thi “Vườn-Tường-Đường đẹp”

Đối tượng tham gia dự thi: Các hộ gia đình có hộ khẩu thường trú ở các xã trên địa bàn huyện (không áp dụng hộ gia đình ở trung tâm huyện) có vườn mẫu, tường rào-cổng ngõ đẹp tại nơi đăng ký dự thi. Các xã, thôn có các tuyến đường đẹp. Các thôn có cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả trên địa bàn huyện.

Nội dung thi: Hộ gia đình có vườn mẫu, hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp. Xã, thôn có tuyến đường đẹp. Thôn có cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả.

Hình thức, số lượng thi: Cấp xã - Phát động phong trào thi đua trong toàn thể Nhân dân và mỗi xã lựa chọn 01 hộ gia đình có vườn mẫu đẹp, 01 hộ gia đình có tường rào-cổng ngõ đẹp và 01 tuyến đường đẹp. Mỗi xã chọn 01 thôn có cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả để tham gia dự thi ở cấp huyện.

Cấp huyện: Trên cơ sở hồ sơ đăng ký dự thi của UBND các xã, UBND huyện tổ chức rà soát, xét chọn tối đa: 05 hộ gia đình có vườn đẹp, 05 hộ gia đình có tường rào - cổng ngõ đẹp, 05 tuyến đường đẹp và 05 thôn có cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả có thành tích cao nhất để đăng ký tham gia dự thi cấp tỉnh.

Thời gian thi: Cấp huyện: UBND các xã rà soát, xét chọn, lập hồ sơ dự thi gửi về UBND huyện (qua Phòng NN&PTNT huyện) trước ngày 15/3/2023.

Cấp tỉnh: UBND huyện tổ chức chấm, xét chọn và lập hồ sơ dự thi gửi về UBND tỉnh (qua VP ĐP NTM tỉnh) trước ngày 30/3/2023.

Cấp tỉnh tổ chức xét chọn trong tháng 4/2023 và tổ chức hội nghị trao giải trước tháng 6/2023.

Cơ cấu giải thưởng cấp tỉnh gồm 79 giải. Cụ thể: giải thưởng đối với cơ sở vật chất văn hóa đẹp, hoạt động hiệu quả có 16 giải; giải thưởng đối với cuộc thi “Vườn - tường - đường đẹp” 63 giải.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com