Tây Giang: Phấn đấu 10/10 xã không còn đạt dưới 10 tiêu chí Nông thôn mới năm 2023

Qua rà soát theo Bộ tiêu chí mới xã NTM tại Quyết định số 2072/QĐUBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh, giai đoạn 2022-2025. 

Năm 2020, xã Atiêng được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Số xã đã công nhận đạt Nông thôn mới rớt tiêu chí gồm xã Anông rớt 3 tiêu chí còn 16/19 tiêu chí; xã Lăng rớt 12 tiêu chí còn 7/19 tiêu chí và Atiêng rớt 11 tiêu chí còn 8/19 tiêu chí.

Nguyên nhân việc tụt giảm tiêu chí đạt chuẩn là do các xã rà soát kỹ theo Bộ tiêu chí mới và bổ sung thêm rất nhiều chỉ tiêu theo hướng nâng cao và toàn diện hơn. Mặc dù một số tiêu chí đã đạt “rớt chuẩn” nhưng qua đánh giá vẫn đạt ở mức trên 80%, rớt chuẩn chỉ mang tính tạm thời tại thời điểm rà soát.

Trước nguy cơ tụt giảm các tiêu chí, năm 2023 huyện đề ra mục tiêu phấn đấu đạt bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn trên địa bàn cấp huyện 13,6 tiêu chí/xã. Trong đó, đạt từ 15-17 tiêu chí 03 xã (Anông, Lăng, Atiêng), từ 10-14 tiêu chí 07 xã, không còn xã dưới 10 tiêu chí.

Để đạt được mục tiêu, Tây Giang đã đưa ra nhiều giải pháp trọng tâm, đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, nâng cao vai trò cấp ủy, chính quyền các cấp; nhất là vai trò của người đứng đầu trong triển khai thực hiện Chương trình, phải xem xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng, một nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần thực hiện kiên trì, thường xuyên và liên tục. Tăng cường huy động, lồng ghép, bố trí các nguồn lực để đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra; trong đó ưu tiên cho 3 xã duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới; các xã nằm trong giai đoạn 2021-2025; tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo lộ trình, bảo đảm vững chắc, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân; tập trung thực hiện dự án liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com