Tây Giang công nhận 56 Thôn đạt chuẩn Thôn văn hoá

Phong trào xây dựng Thôn văn hóa trên địa bàn huyện đã trở thành phong trào quần chúng sâu rộng trong nhân dân, có sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt được nhiều thành quả quan trọng. 

Khu dân cư Văn hóa Thôn Anonh, xã Anông

UBND huyện Tây Giang ban hành Quyết định số 193 ngày 23/11/2022 về Công nhận danh hiệu “Thôn văn hoá” năm 2022.

Theo Quyết định, công nhận 56 Thôn văn hoá đạt tỷ lệ 88,9% tăng 3,2% so với năm 2021.

Việc xây dựng Thôn văn hóa gắn với công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM. Đặc biệt, tạo dựng diện mạo mới cho nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện và thực hiện có hiệu quả chủ trương xã hội hóa văn hóa; duy trì phát triển các hoạt động văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com