Cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28 của Chính phủ

UBND huyện có vừa có Công văn số 1373 ngày 16/11/2022 về việc Cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28 của Chính phủ.

Mức vay vốn theo Nghị định số 28 của Chính phủ đối với hỗ trợ sửa chữa, cải tạo nhà ở là 40.000.000 đồng/hộ; Đối với hỗ trợ đất ở là 50.000.000 đồng/hộ; Hỗ trợ đất sản xuất tối đa là 77.500.000 đồng, thời hạn cho vay là 10 năm lãi suất cho vay bằng 3%/năm, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay, thời hạn cho vay tối đa 15 năm.

Mức cho vay đối với hỗ trợ phát triển theo chuỗi giá trị; Đối với hộ nghèo, cận nghèo, mức cho vay, thời hạn cho vay áp dụng theo quy định hiện hành về chương trình tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo tại NHCSXH, đối với doanh nghiệp, hợp tác xã; mức cho vay là 02 tỷ đồng/khách hàng, thời hạn cho vay đối đa 5 năm, lãi suất đối với hộ nghèo, lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh đối với hộ nghèo quy định trong từng thời kỳ, đối với hộ cận nghèo, doanh nghiệp, hợp tác xã lãi suất cho vay bằng 50% lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh đối với hộ cận nghèo quy định trong từng thời kỳ. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com