Thường trực HĐND tỉnh làm việc với huyện Tây Giang

Trong 2 ngày (17-18/11/2022), PCT HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh trưởng Đoàn công tác Thường trực HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với HĐND và UBND huyện Tây Giang. 

Description: C:\Users\ABC\Downloads\z3898566782175_9bcefbcca31c7e344b7b269cb3ad6d52.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn công tác về phía huyện Tây Giang có đồng chí Bhling Mia, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phùng Thị Dung, PCT HĐND huyện; đồng chí Arất Blúi, PCT UBND huyện và đại diện lãnh đạo các Ban HĐND huyện và đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND huyện đã báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện năm 2022, cụ thể: Trong năm tổng nguồn vốn dự kiến bổ sung thực hiện hơn 77 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn trung ương đầu tư hơn 61 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách tỉnh hơn 5 tỷ đồng, vốn vay dự kiến hơn 6,3 tỷ đồng, vốn huy động dự kiến hơn 1,1 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn Chương trình Nghị quyết 88 hơn 53 tỷ đồng, huyện đã tổ chức rà soát được 200 hộ, trong đó 105 hộ theo Nghị quyết 88 để hỗ trợ đất ở, bố trí, sắp xếp dân cư trong năm 2022. 

Đối với kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới mức độ đạt đến cuối tháng 9 là 9,3 chỉ tiêu/xã, ước thực hiện đến hết tháng 12/2022 sẽ là 9,8 tiêu chí/xã. Đối với tình hình giải ngân các nguồn vốn đã được UBND tỉnh giao trong Chương trình NTM năm 2022 đến nay đã giải ngân hơn 19,4 tỷ đồng đạt 100% KH đề ra. Đối với các chỉ tiêu giảm nghèo năm 2022 toàn huyện giảm 360 hộ nghèo đạt tỷ lệ 6,5% vượt chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra từ 4-5%/năm, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 421 lao động đạt tỷ lệ 210,5%. Đối với công tác sắp xếp, ổn định dân cư đã tổ chức di dời khẩn cấp 22 ngôi nhà ở do thiên tai. Trong đó, tại thôn Aroi (5 ngôi nhà), xã Gari; xã Tr’hy (4 ngôi nhà) tại thôn Voong, xã Lăng 13 ngôi nhà tại thôn Ta’ri với tổng kinh phí đã hỗ trợ theo Nghị quyết 12/HDND tỉnh hơn 1,2 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, huyện cũng đã có đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo tỉnh: Tiếp tục đầu tư nguồn lực để tập trung nâng cao đời sống cho người dân, nhất là thu nhập của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường hơn nữa đào tạo nghề, tập trung vào phát triển nông, lâm nghiệp. Ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù cho huyện miền núi nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng thực hiện chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, có cơ chế ưu tiên nổi trội cho các doanh nghiệp đầu tư vào các huyện miền núi, biên giới…

Đối với Dự án 2, tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3 của Chương trình mục tiêu đã được quy định tại Nghị quyết số 22 ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, định mức cụ thể hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trong năm hoặc là cả giai đoạn lại chưa có. Cần ban hành định mức cụ thể với từng đối tượng thụ hưởng…

Kết luận tại buổi làm việc, PCT HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh ghi nhận những kết quả của huyện Tây Giang trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn bộc lộ một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian đến. Đồng chí PCT HĐND tỉnh đề nghị huyện Tây Giang tập trung lồng ghép và sử dụng có hiệu quả 3 nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chương trình giảm nghèo bền vững; Chương trình xây dựng NTM. Ngoài ra, huyện cần đẩy nhanh tiến độ bố trí, sắp xếp dân cư về ở tại các mặt bằng mới. Đối với những kiến nghị, đề xuất, Đoàn giám sát sẽ tổng hợp, trình HĐND tỉnh xem xét giải quyết.