Tây Giang có 958 hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới, sữa chữa nhà ở giai đoạn 2021-2025

Huyện Tây Giang vừa phê duyệt 958 hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở theo Quyết định số 90/QĐ –TTg ngày 18/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

Ảnh MACĐ

Thời gian qua, các đơn vị đã hỗ trợ trao tặng nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Trong 958 hộ nói trên, có 501 hộ nghèo có nhu nhu cầu xây mới, mức hỗ trợ 40 triệu/nhà; 452 hộ có nhu cầu sửa chữa, mức hỗ trợ 20 triệu đồng/nhà và 05 hộ cận nghèo có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở. Đây những hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở danh sách đã phê duyệt, UBND huyện Tây Giang giao cho ngành chuyên môn khẩn trương triển khai, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo chính sách đến được từng hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn huyện. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com