Ngân hàng CSXH huyện: Họp đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022

Sáng ngày 09/8/2022, Đồng chí Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND - kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động tín dụng 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2022.

z3652177832450_d2e4abeb4ab9ad4925b60888e9c76e1e

Đ/c Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND - Kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện phát biểu tại cuộc họp

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Ngân hàng cấp trên, chất lượng hoạt động tại đơn vị; tiếp tục được suy trì dư nợ tăng trưởng 12,2 % kế hoạch nguồn vốn giao năm 2022. Công tác huy động tiền gửi dân cư đạt 95% kế hoạch năm, chất lượng tín dụng Chính sách 10/10 xã đạt loại tốt, tín dụng Chính sách tiếp tục được giữ vững, đồng vốn của Nhà nước được bảo toàn, tiếp tục triển khai tốt công tác cho vay theo chỉ tiêu tín dụng được giao tăng trưởng năm 2022, đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng Chính sách trên địa bàn.

Bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế một số xã tăng trưởng quá thấp như xã Dang, Atiêng…Lãi tồn đến 30/6/2022 là 280 triệu đồng. Cụ thể Hội nông dân xã  Bhallê 28,61 triệu đồng; xã  Ch’ơm 17,8 triệu đồng, xã Dang 13 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh xã Avương 21,6 triệu đồng, Đoàn thanh niên xã Gari 28 triệu đồng làm ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động tại đơn vị.

 Công tác chỉ đạo của Hội, đoàn thể cấp xã đối với các Tổ tiết kiệm và vay vốn chưa thực hiện tốt, nhất là công tác thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm của tổ viên. Chưa quán triệt các tổ tiết kiệm và vay vốn còn để tình trạng cho vay chồng chéo, hộ gia đình vợ vay, chồng vay. 

Tổng nguồn vốn tín dụng là 216.905 triệu đồng tăng so với 31/12/2021 là 37.050 triệu đồng, tăng 20,6%. Trong đó, Nguồn vốn Trung ương 182.081 triệu đồng. Nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất là 21.671  triệu đồng và Nguồn vốn nhận ủy thác đầu tư tại địa phương là 13.153 triệu đồng

 Doanh số cho vay đến 30/6/2022 là 46.652 triệu đồng. Doanh số thu nợ đến 30/6/2022 là 25.982 triệu đồng. Xếp loại chất lượng tín dụng tại phòng giao dịch 6 tháng đầu năm 2022 đạt loại tốt với 99,16 điểm.

Trong 6 tháng đầu năm 2022 các Hội, đoàn thể huyện nhận ủy thác đã kiểm tra, giám sát được 25 hội/34 hội cấp xã đạt tỷ lệ 73,5%, 48 Tổ tiết kiệm và vay vốn. Mặt khác, các đơn vị nhận ủy thác đã phối hợp khá tốt với NHCSXH huyện trong công tác giao ban định kỳ theo quy định, đã thực hiện tương đối tốt các nội dung ủy thác theo văn bản liên tịch đã ký kết.

          Đã phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức tập huấn cho 100% Ban quản lý Tổ TK&VV,40 hội cấp xã.

z3652177847255_e9a316f34bd4e08df85d0b62e3b05ea8

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện nhấn mạnh: thời gian đến, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục bám sát định hướng hoạt động bài bản của Ngân hàng cấp trên, gắn mọi hoạt động của đơn vị phục vụ cho mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các Hội, đoàn thể chính trị xã hội nhận nguồn vốn ủy thác thực hiện tốt về công tác quản lý nguồn vốn tín dụng Chính sách và rà soát nhu cầu vay vốn theo Công văn 345 của UBND huyện ngày 08/4/2022 về cho vay theo Nghị quyết 11của Chính phủ.

Các đơn vị nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã khẩn trương thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát theo Văn bản liên tịch và hợp đồng đã ký kết với NHCSXH huyện tại văn bản 3775 ngày 16 tháng 10 năm 2016 của Tổng Giám đốc NHCSXH, phấn đấu đến 30/9/2022 hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Đồng thời, phát động thi đua chuyên đề trong hội viên về gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo năm 2022.

 Làm tốt công tác giải ngân nguồn vốn được giao tăng trưởng và nguồn vốn quay vòng năm 2022, đến 30/9/2022 hoàn thành 100% kế hoạch giao tăng trưởng năm 2022, đồng thời tập trung thu lãi, thu tiết kiệm đưa công tác này đi vào nề nếp không để dồn vào cuối quý, cuối năm.

 Tiếp tục thực hiện tốt việc huy động tiết kiệm qua tổ, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của hộ vay trong việc dành dụm và trả nợ cho Ngân hàng, kiểm soát tốt nợ đến hạn và xử lý nợ quá hạn không để nợ quá hạn vượt quá 0,01% trên tổng dư nợ. Thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được giao.

 Phối hợp với các đơn vị nhận uỷ tập trung chỉ đạo, xử lý quyết liệt các món vay trên 3 tháng không hoạt động, đồng thời đưa công tác này vào đánh giá cán bộ hàng tháng, qua đó đẩy mạnh công tác thu lãi phấn đấu tỉ lệ thu lãi, thu tiết kiệm đạt trên 100% kế hoạch được giao.

Phối hợp với Phòng Dân tộc rà soát danh sách các đối tượng thụ hưởng tín dụng Chính sách ưu đãi về chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88 ngày 18/11/2019 của Quốc hội.

 Tiếp tục chú trọng công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước liên quan đến chính sách tín dụng ưu đãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua các Hội, đoàn thể….để người dân nắm bắt kịp thời và thực hiện đúng theo quy định.

Tiếp tục phát động và hưởng ứng các đợt thi đua ngắn ngày, thi đua chuyên đề do Ngân hàng cấp trên phát động; làm tốt công tác chăm lo xây dựng tổ chức đảng của đơn vị, các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong đơn vị. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com