Tây Giang Hội nghị trực tuyến triển khai các Nghị quyết cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại

Chiều ngày 04/7/2022, UBND huyện Tây Giang tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Quy định cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 3361/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 trên địa bàn huyện năm 2022. 

Tại điểm cầu của huyện đồng chí Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì hội nghị trực tuyến.

Đ/c Lê Hoàng Linh, PCT Thường trực UBND huyện phát biểu tại hội nghị…

Theo báo cáo, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch số 67 ngày 13/4/2022 của UBND huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại năm 2022, tuy nhiên đến nay có 7/10 xã ban hành kế hoạch, 03 xã Gari, Ch’ơm, Axan chưa ban hành triển khai. 

Tại hội nghị, các địa phương đều nêu lên khó khăn chung các thủ tục quy định trong Nghị quyết như phải đảm bảo diện tích tối thiểu quá lớn so với diện tích đất canh tác sản xuất người dân hiện có; Định mức xây dựng mô hình kinh tế vườn, kinh tế trang trại quá thấp…

Nhằm gỡ khó đồng thời hướng dẫn các địa phương, hiện nay Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp huyện triển khai thí điểm 10 vườn mẫu trên địa bàn 10 xã.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chia sẻ khó khăn các địa phương. Đồng chí, yêu cầu các địa phương dành nhiều thời gian để nghiên cứu các nội dung liên Nghị quyết, khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án, dự toán chi tiết triển khai kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Các ngành chuyên môn của huyện tiếp tục tăng cường hướng dẫn cho các địa phương trong đó gắn trách nhiệm cụ thể từng ngành, từng địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com