Tây Giang Khai giảng lớp Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 11/5/2022, UBND huyện Tây Giang phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. 

Các học viên là đại biểu HĐND xã tham gia lớp bồi dưỡng

Có 162 học viên là đại biểu HĐND 10 xã được chia 2 lớp (lớp thứ nhất từ ngày 11-13/5/2022; lớp thứ hai từ ngày 17-19/5/2022) được các giảng viên, báo cáo viên của Trường Chính trị tỉnh trình bày 6 chuyên đề, trao đổi nội dung cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, xã; chuyên đề chính quyền địa phương và đại biểu HĐND các cấp; các kỹ năng giám sát hoạt động; kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; kỹ năng giám sát xây dựng nông thôn mới; kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về an sinh xã hội ở huyện, xã.

Đây là những kiến thức cơ bản, thiết thực giúp đại biểu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND, cũng như của từng đại biểu HĐND để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu của Nhân dân.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com