Khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2022

Sáng 09/5/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I năm 2022”. Đến dự, có đồng chí Cơlâu Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Quang cảnh buổi Lễ khai giảng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Cơlâu Nghi, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị, thời gian tới, các đồng chí học viên phải tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất đạo đức, phát huy tính tiên phong, gương mẫu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; không ngừng học tập lâu dài, suốt đời; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biết lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; phấn đấu 100% học viên được các cấp ủy Đảng xét công nhận là đảng viên chính thức.

Lớp “Bồi dưỡng đảng viên mới lần này có hơn 50 học viên đến từ các chi bộ, đảng bộ trong huyện. Dự kiến thời gian học tập trong 6 ngày (từ ngày 9 đến ngày 14.5. 

Các học viên được truyền đạt các nội dung về: Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tương tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; xây dựng Đảng về đạo đức; phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam; và chuyên đề “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước Việt Nam”.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com