UBND huyện làm việc với 2 xã Axan và Bhalêê về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM)

Sáng ngày 14/4/2022, Đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc với 2 xã Axan và Bhalêê về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM).

Toàn cảnh buổi làm việc

Hiện nay, 2 địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý và Ban phát triển thôn để chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, 2 địa phương chưa kiện toàn BCĐ cho cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai trên địa bàn xã như: Chương trình phát triển kinh tế-xã hội miền núi; Chương trình giảm nghèo bền vững và chương trình xây dựng NTM. Năm 2022, các địa phương chưa xây dựng Chương trình công tác của BCĐ thực hiện Chương trình xây dựng NTM để chỉ đạo, triển khai thực hiện. 

Tính đến ngày 31/12/2021 đối với thực hiện các tiêu chí xã NTM: xã Bhalêê đạt 12 tiêu chí, kế hoạch năm 2022 đạt thêm 2 tiêu chí số 4 và tiêu chí số 8. Đối với xã Axan: đạt 11 tiêu chí, kết hoạch năm 2022 đạt thêm 2 tiêu chí số 2 và tiêu chí số 5.

Đối với thôn NTM và Khu dân cư NTM kiểu mẫu: Hiện nay, cả 2 xã chưa có thôn nào được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu theo kế hoạch.Đối với phân bổ và giải ngân nguồn vốn: Năm 2021, tổng nguồn vốn ngân sách trung ương, tỉnh hỗ trợ thực hiện Chương trình NTM cho 2 xã với tổng kinh phí 3,8 tỷ đồng. Trong đó, Ngân sách trung ương: 2,1 tỷ đồng đã giải ngân 100% kế hoạch vốn. Ngân sách tỉnh: 1,7 tỷ đồng đã giải ngân 100% kế hoạch vốn. Kế hoạch vốn năm 2022 đã được tỉnh phân bổ: Đến nay, UBND huyện đã phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 cho 2 địa phương với tổng số tiền 3 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra nhiều giải pháp thực hiện các tiêu chí trong thời gian tới. Tham gia, góp ý về một số nội dung chỉ tiêu, nhất là các tiêu chí xã phấn đấu thực hiện trong trong năm 2022 và định hướng, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 xã Axan, Bhalêê đạt được trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới thời gian qua, đồng thời giao nhiệm vụ cho địa phương chủ động trong việc thực hiện các tiêu chí. Trong đó ưu tiên tập trung nguồn lực, nhân lực cho các tiêu chí chưa đạt, bổ sung các tiêu chí đã đạt và cơ bản đạt. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao các phòng, ban, ngành liên quan giúp đỡ 2 xã nói trên thực hiện các tiêu chí còn lại, củng cố vững chắc các tiêu chí đã đạt và tập trung rà soát xây dựng khung kế hoạch thực hiện các tiêu chí tiếp theo.Tranh thủ nguồn hỗ trợ của các cấp để thực hiện các tiêu chí khó, nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công tác của thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý NTM xã, Ban phát triển thôn, cán bộ chuyên trách NTM cơ sở đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com