Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với huyện Tây Giang

Sáng ngày 08/4/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do ông Nguyễn Đức, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại huyện Tây Giang để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 08 ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển và kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Bhling Mia, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các Ban của HĐND huyện và các ngành chuyên môn của huyện.

Đ/c Bhling Mia, Bí thư Huyện ủy phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Căn cứ Nghị quyết số 08 và trên cơ sở kế hoạch vốn được UBND tỉnh phân bổ hằng năm, UBND huyện lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng danh mục công trình, từng dự án trình Thường trực HĐND huyện thông qua làm cơ sở để triển khai thực hiện. Việc phân bổ vốn cơ bản thực hiện kịp thời và giải ngân kế hoạch vốn đúng theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của tỉnh; đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng trong phân bổ vốn ngân sách; hệ thống tiêu chí tương đối phù hợp theo từng Dự án, Tiểu dự án của Chương trình...giúp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện cơ sở hạ tầng, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

Giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn kinh phí được phân bổ hơn 273 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư cho chương trình 30a hơn 211 tỷ đồng; vốn chương trình 135 hơn 61 tỷ đồng; Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Ngân sách Trung ương bố trí 154 triệu đồng từ vốn sự nghiệp. Qua đó, huyện đã đầu tư xây mới 29 công trình trên các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục, văn hóa... Các công trình đầu tư xây dựng đều xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người dân, sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, đảm bảo chất lượng và phục vụ lợi ích thiết thực cho người dân vùng hưởng lợi, góp phần giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển KT-XH. 

Tại buổi làm việc, huyện đã nêu những khó khăn trong thực hiện nghị quyết như: Đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, đề nghị trung ương chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo nguyên tắc: Phân bổ vốn theo số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện, khả năng tham gia và có đăng ký phương án, kế hoạch phát triển kinh tế hộ gia đình để thoát nghèo bền vững trong một thời gian nhất định, cương quyết không hỗ trợ cho những hộ không đủ điều kiện (không có lao động, đất đai, có tư tưởng hưởng thụ chính sách) và quy định điều kiện hỗ trợ.

Nguồn kinh phí để thực hiện các nội dung sản xuất chủ yếu được xây dựng và thực hiện theo năm kế hoạch và được quyết toán theo năm nên khó thực hiện hỗ trợ cho các loại hình sản xuất có thời gian dài hơn 01 năm. Việc hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi một lần chưa phát huy hiệu quả do người nghèo chưa làm quen nên cần được tiếp tục hỗ trợ trong 2-3 mùa vụ.

Việc sản xuất đã được cải thiện song chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều khó khăn;Việc thành lập nhóm hộ, tổ hợp tác… để cùng giúp nhau hỗ trợ phát triển sản xuất ở một số địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Trình độ, năng lực của một số cán bộ ở cơ sở còn hạn chế, công tác chỉ đạo điều hành còn lúng túng từ khảo sát, lập dự toán đến tổ chức thực hiện.

Tại buổi làm việc, huyện Tây Giang kiến nghị sớm áp dụng nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn thực hiện; trong đó có bổ sung tiêu chí hộ cận nghèo để phân bổ theo quy định tại Quyết định số 02 ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tăng định mức phân bổ các dự án thuộc Chương trình hơn so với giai đoạn trước; bố trí vốn đối ứng các huyện miền núi tối thiểu 15% tổng mức đầu tư thực hiện các dự án; giảm nguồn kinh phí Dự án nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ xã để tập trung cho hỗ trợ phát triển sản xuất.

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com