Tổng quan về Tây Giang

Tổng quan về Tây Giang

I > Vị trí dịa lý

II> Dịch vụ nhà hàng khách sạn

1. DỊCH VỤ NHÀ NGHỈ
 

 TT TÊN
 
ĐỊA ĐIỂM
 
SỐ PHÒNG
 
ĐIỆN THOẠI
 
 01 Khách sạn Thân Bình (cơ sở 1)
 
 Thôn Agrồng, xã Atiêng
 
 09 05103796555
 02 Khách sạn Thân Bình (cơ sở 2) Thôn Agrồng, xã Atiêng09
 
 05103796567
 03 Nhà khách Bưu điện
 
 Thôn Agrồng, xã Atiêng 08 
 04 Nhà khách UBND huyện
 
 Thôn Agrồng, xã Atiêng  
 05 Nhà Nghỉ
 
 Thôn Agrồng, xã Atiêng  

2. DỊCH VỤ NHÀ HÀNG

 TT TÊN ĐỊA ĐIỂM
 
 ĐIỆN THOẠI
 
 01Nhà hàng Tây Trường Sơn
 
Thôn Agrồng, xã Atiêng
 
 
 02
 
Nhà hàng Như Tiên
 
Thôn Agrồng, xã Atiêng
 
05103796026
 
 03 Nhà hàng Hương Rừng
 
Thôn Agrồng, xã Atiêng
 
 05103796026

III> Lễ hội, làng nghề truyền thống

1. LẼ HỘI
 

 TTTÊN
 
 01 Lễ hội mừng lúa mới
 
 02Lễ đâm trâu
 
 03Lễ mừng làng mới
 
 04 Lễ cưới
 
 05 Lễ về nhà mới
 
 06 Lễ gieo mạ
 
 07 Lễ bỏ má
 
 08 Lễ kết nghĩa giữa hai làng
 
 09 Lễ cúng máng nước
 
 10
 
 Lễ gọi hồn
 
 11 Lễ lại mặt
 
 12 Lễ khánh thành Gươl

 

IV> Điểm tham quan du lịch

ĐIỂM THAM QUAN DU LỊCH 

TT
 
ĐIỂM DU LỊCH
 
ĐỊA ĐIỂM
 
 01 Điểm du lịch cộng đồng Làng truyền thống C'tu Tây Giang
 
 Thôn Agrồng, xã Atiêng
 
 02 Điểm du lịch cộng đồng Thôn Pơr'ning
 
 Thôn Pơr'ning, xã Lăng
 
 03 Điểm du lịch cộng đồng Thôn Tàvàng
 
 Thôn Tàvàng, xã Atiêng
 
 04 Điểm du lịch công đồng Azích
 
 Thôn Auung, xã Bhaalê
 
 05 Điểm tham quan du lịch, nghỉ mát Đồi quế 139
 
 Xã Tr'hy
 
 06 Điểm tham quan du lịch, nghỉ mát Rừng Pơmu
 
 xã Axan
 
 06 Điểm tham quan du lịch địa đạo Axòo
 
 Xã Anông
 
 07 Điểm tham quan du lịch ruộng bâc thang Chur
 
 Xã Axan

Tin liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com