Tài liệu hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng DVC Quảng Nam

Video liên quan

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com