TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 10-14/7/2023 10/07/2023 14/07/2023 Xem chi tiết
2 Lịch công tác tuần (từ ngày 03/7 đến ngày 07/7/2023) 03/07/2023 09/07/2023 Xem chi tiết
3 DỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN. 26/06/2023 30/06/2023 Xem chi tiết
4 Lịch công tác tháng 5 (Từ ngày 23/5/2022 đến 27/5/2022) 23/05/2022 27/05/2022 Xem chi tiết
5 Lịch công tác tuần Tháng 5 (Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022 16/05/2022 20/05/2022 Xem chi tiết

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com