TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác tháng 5 (Từ ngày 23/5/2022 đến 27/5/2022) 23/05/2022 27/05/2022 Xem chi tiết
2 Lịch công tác tuần Tháng 5 (Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 20/5/2022 16/05/2022 20/05/2022 Xem chi tiết
3 Lịch Công tác Tuần 2 tháng 12 (từ ngày 13/12 đến 17/12) 13/12/2021 17/12/2021 Xem chi tiết
4 Dự kiến Lịch Công tác Tháng 12 (Từ 6/12 đến 10/12) 06/12/2021 10/12/2021 Xem chi tiết
5 Lịch dự kiến công tác tháng 11 ( từ ngày 29/11 đến 03/12) 29/11/2021 03/12/2021 Xem chi tiết
6 Lịch công tác tháng 11 (Từ ngày 22/11 - 26/11) 22/11/2021 26/11/2021 Xem chi tiết
7 Lịch Công tác tháng 10/2021 25/10/2021 29/10/2021 Xem chi tiết

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com