Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bríu Thị Nem
Bà Bríu Thị Nem

Chức vụ: HUV - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ

nemtaygiang@gmail.com
2 Nguyễn Thị Tâm
Bà Nguyễn Thị Tâm

Chức vụ: Phó chủ tịch

nguyenthitamtaygiang@gmail.com
3 Lê Kim Vị
Bà Lê Kim Vị

Chức vụ: Chuyên viên

4 Bhling Mia
Ông Bhling Mia

Chức vụ: TUV, Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

miatg95@gmail.com
5 Phùng Thị Dung
Bà Phùng Thị Dung

Chức vụ: UVTV-Phó Chủ tịch HĐND huyện

dungpt4@quangnam.gov.vn
6 Cơlâu Nghi
Ông Cơlâu Nghi

Chức vụ: Trưởng Ban

colaunghitg@gmail.com
7 Zơrâm Ka Gió
Ông Zơrâm Ka Gió

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

conhdanhtg@gmail.com
8 Pơloong Đinh
Ông Pơloong Đinh

Chức vụ: Trưởng Ban

dinhhdndtg@gmail.com
9 Coor Lúp
Ông Coor Lúp

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

lup85taygiang@gmail.com
10 Mạc Như Phương
Ông Mạc Như Phương

Chức vụ: Trưởng Ban

phuonghutg@gmail.com
11 Hồ Đắc Vinh
Ông Hồ Đắc Vinh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

vinhtaygiang@gmail.com
12 Bhling  Biên
Ông Bhling Biên

Chức vụ: CT LĐLĐ

blingbien@gmail.com
13 Vũ Như Trạng
Ông Vũ Như Trạng

Chức vụ: PCT LĐLĐ

14 Hứa Thị Thúy Hằng
Bà Hứa Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

15 Zơrâm Báo
Ông Zơrâm Báo

Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách

16 Alăng Sơn
Ông Alăng Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc

langson8375@gmail.com
17 Z'râm Ngọ
Ông Z'râm Ngọ

Chức vụ: Phó Giám đốc

ngotaygiang@gmail.com
18 Trần Thanh Phước
Ông Trần Thanh Phước

Chức vụ: Giám đốc

phuoctt2@quangnam.gov.vn
19 Phạm Văn Trung
Ông Phạm Văn Trung

Chức vụ: Phó Giám Đốc

trungpv3@quangnam.gov.vn
20 Nguyễn Minh Hoàng
Ông Nguyễn Minh Hoàng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

hoangnm2@quangnam.gov.vn
21 Chế Ánh
Ông Chế Ánh

Chức vụ: Kế toán

anhc@quangnam.gov.vn
22 Bríu Thị Tám
Ông Bríu Thị Tám

Chức vụ: Phó Giám đốc

23 Đoàn Mai
Ông Đoàn Mai

Chức vụ: Giám đốc

ngocmaianhduy@gmail.com
24 Vũ Định
Ông Vũ Định

Chức vụ: Giám đốc

dinhtg76@gmail.com
25 Nguyễn Văn Hường
Ông Nguyễn Văn Hường

Chức vụ: Giám đốc

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com