Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Tâm Hiếu
Ông Nguyễn Tâm Hiếu

Chức vụ: HUV - Phó Trưởng ban

nthtaygiang2008@gmail.com
2 Lê Văn Kim
Ông Lê Văn Kim

Chức vụ: Phó Trưởng ban

vankimtg@gmail.com
3 Huỳnh Kim Tín
Ông Huỳnh Kim Tín

Chức vụ: Phó Trưởng ban

kimtintg@gmail.com
4 Đoàn Công Thành
Ông Đoàn Công Thành

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

thanhthuan@gmail.com
5 Nguyễn Đình Nghĩa
Ông Nguyễn Đình Nghĩa

Chức vụ: Chuyên viên

nghiadinh88@gmail.com
6 Pơloong Đinh
Ông Pơloong Đinh

Chức vụ: UVTV - Trưởng ban Dân vận

dinhhdndtg@gmail.com
7 Nguyễn Văn Ngọc
Ông Nguyễn Văn Ngọc

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

ngocnvtg@gmail.com
8 Nguyễn An
Ông Nguyễn An

Chức vụ: UVTV - Chủ nhiệm UBKT

nguyenantg76@gmail.com
9 Alăng Bao
Ông Alăng Bao

Chức vụ: HUV - Phó Chủ nhiệm

baoanong@gmail.com
10 Nguyễn Thị Kim Ánh
Bà Nguyễn Thị Kim Ánh

Chức vụ: HUV - Phó chủ nhiệm

kimanhhdnd1982@gmail.com
11 Trương Thanh Phương
Ông Trương Thanh Phương

Chức vụ: Ủy viên Kiểm tra

trgphuongtg@gmail.com
12 Hồ Cởi
Ông Hồ Cởi

Chức vụ: Ủy viên UB Kiểm tra

coitaygiang@gmail.com
13 Bhling Mia
Ông Bhling Mia

Chức vụ: TUV-BT Huyện ủy-CT HĐND huyện

miatg95@gmail.com
14 Zơrâm Buôn
Ông Zơrâm Buôn

Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

buonnvtaygiang@gmail.com
15 Nguyễn Văn Lượm
Ông Nguyễn Văn Lượm

Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện

luomnv@quangnam.gov.vn
16 Bríu Thị Lệ
Bà Bríu Thị Lệ

Chức vụ: Kế toán

17 Cơlâu Hạnh
Ông Cơlâu Hạnh

Chức vụ: UVTV-Chủ tịch UBMTTQVN huyện

henhtaygiang@gmail.com
18 Bríu Quân
Ông Bríu Quân

Chức vụ: HUV - Phó Chủ tịch UBMTTQVN

briuquantg@gmail.com
19 Phan Thúy Thanh
Bà Phan Thúy Thanh

Chức vụ: Chuyên viên

20 Cơlâu Hoài
Ông Cơlâu Hoài

Chức vụ: HUV - Bí thư Huyện đoàn

hoaitaygiang@gmail.com
21 Arâl Hoàng
Ông Arâl Hoàng

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn

hoangnvtg@gmail.com
22 Alăng Crôm
Ông Alăng Crôm

Chức vụ: Chuyên viên

alangcromavuong@gmail.com
23 Ríah Ka
Ông Ríah Ka

Chức vụ: HUV - Chủ tịch Hội nông dân

riahka1971@gmail.com
24 Hốih Biêu
Ông Hốih Biêu

Chức vụ: PCT HND

nongdantaygiang@gmail.com
25 Alăng Nít
Bà Alăng Nít

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com