Danh bạ cán bộ

TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Ngô Thị Ái Hậu
Bà Ngô Thị Ái Hậu

Chức vụ: Trưởng bộ phận Kế hoạch-Kỹ thuật

haunt4@quangnam.gov.vn
2 Trần Duy Bình
Ông Trần Duy Bình

Chức vụ: Trưởng bộ phận Hành chính-Tổng hợp

binhtd1@quangnam.gov.vn
3 Ngô Văn Thiện
Ông Ngô Văn Thiện

Chức vụ: Tổ trưởng BVR cơ động

4 Bhling Thị Mốt
Bà Bhling Thị Mốt

Chức vụ: Văn Thư

5 Nguyễn Thanh Tâm
Ông Nguyễn Thanh Tâm

Chức vụ: Giám Đốc

tamnt18@quangnam.gov.vn
6 Pơloong Trung Kiên
Ông Pơloong Trung Kiên

Chức vụ: Phó Giám Đốc

kienpt@quangnam.gov.vn
7 Phạm Bá Dũng
Ông Phạm Bá Dũng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

dungpb@quangnam.gov.vn
8 Lưu Thị Nga
Bà Lưu Thị Nga

Chức vụ: Chuyên viên

ngalt2@quangnam.gov.vn
9 Lê Hữu Tiến
Ông Lê Hữu Tiến

Chức vụ: Phóng viên

tienlh@quangnam.gov.vn
10 Alăng Thị Bhố
Bà Alăng Thị Bhố

Chức vụ: Chuyên viên

bhoat@quangnam.gov.vn
11 Phan Thị Danh
Bà Phan Thị Danh

Chức vụ: Kế toán

12 Arất Thị Cúc
Bà Arất Thị Cúc

Chức vụ: Văn Thư

13 Tô Thị Hiền Thúy
Bà Tô Thị Hiền Thúy

Chức vụ: Phóng viên

14 Arất Trần Huỳnh Tuấn
Ông Arất Trần Huỳnh Tuấn

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Du lịch

amatam161209@gmail.com
15 Arâl Mai Tình
Bà Arâl Mai Tình

Chức vụ: HUV-Hiệu trưởng

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com