Trường THPT Tây Giang


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Arâl Mai Tình
Bà Arâl Mai Tình

Chức vụ: HUV-Hiệu trưởng

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com