Khối UBND các xã


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Ríah Nhoóp
Ông Ríah Nhoóp

Chức vụ: HUV - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Gari

2 Riáh Nhênh
Ông Riáh Nhênh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

3 Kiều Hồng Nam
Ông Kiều Hồng Nam

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

4 Zơrâm Nhưng
Ông Zơrâm Nhưng

Chức vụ: Phó Bí thư - Chủ tịch UBND

5 Pơloong Hề
Ông Pơloong Hề

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Gari

6 Bling Hon
Bà Bling Hon

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Gari

7 Bríu Hồ
Ông Bríu Hồ

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

8 Bling Thị Đẹp
Bà Bling Thị Đẹp

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

9 Alăng Rép
Ông Alăng Rép

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

10 Hồ Văn Nhia
Ông Hồ Văn Nhia

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy-CT HĐND

11 Alăng Sanh
Ông Alăng Sanh

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

12 Tangôn Thiếu
Ông Tangôn Thiếu

Chức vụ: Phó Bí thư-Chủ tịch UBND

13 Pơloong Anghệ
Ông Pơloong Anghệ

Chức vụ: Phó Chủ tịch

14 Nguyễn Thị Lênh
Bà Nguyễn Thị Lênh

Chức vụ: Văn phòng Thống kê

15 Lê Hoàng Linh
Ông Lê Hoàng Linh

Chức vụ: UVTVHU-Bí thư Đảng ủy xã Tr'hy

16 Bloong Hùng
Ông Bloong Hùng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

17 Nguyễn Đức Vĩ
Ông Nguyễn Đức Vĩ

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

18 Cơlâu Rinh
Ông Cơlâu Rinh

Chức vụ: Phó Bí thư-Chủ tịch UBND

19 Cơlâu Bằng
Ông Cơlâu Bằng

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

20 Bhling Rưu
Ông Bhling Rưu

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com