Khối cơ quan ngành dọc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Đoàn Mai
Ông Đoàn Mai

Chức vụ: Giám đốc

22 Kalâu Den
Ông Kalâu Den

Chức vụ: Trưởng Chi cục Thuế

23 Lê Hoàng Sơn
Ông Lê Hoàng Sơn

Chức vụ: Giám đốc

24 Nguyễn Xuân Lĩnh
Ông Nguyễn Xuân Lĩnh

Chức vụ: Phó phụ trách phòng Hành chính-Tổng hợp

25 Nguyễn Chánh Thi
Ông Nguyễn Chánh Thi

Chức vụ: Phó phụ trách phòng Kế hoạch-Kỹ thuật/Trạm QLBVR Atép

26 Phan Văn Sen
Ông Phan Văn Sen

Chức vụ: Phó phụ trách phòng giáo dục môi trường và DVMTR

27 Đinh Văn Nam
Ông Đinh Văn Nam

Chức vụ: Phó Trạm Trưởng Trạm QLBVR Sông Kôn

28 Nguyễn Văn Hường
Ông Nguyễn Văn Hường

Chức vụ: Giám đốc

29 Hà Đức Sơn
Ông Hà Đức Sơn

Chức vụ: Phó Giám đốc

30 Lê Viết Sang
Ông Lê Viết Sang

Chức vụ: Hạt Trưởng

31 Riah Trao
Ông Riah Trao

Chức vụ: Phó Hạt trưởng

32 Tăng Tấn Lộc
Ông Tăng Tấn Lộc

Chức vụ: Phó Hạt Trưởng

33 Lê Văn Tú
Ông Lê Văn Tú

Chức vụ: Trưởng bộ phận Thanh tra-Pháp chế

34 Trịnh Văn Thống
Ông Trịnh Văn Thống

Chức vụ: Trưởng bộ phận Quản lý bảo vệ rừng

35 Nguyễn Đình Vinh
Ông Nguyễn Đình Vinh

Chức vụ: Văn thư

36 Lê Kiệt
Ông Lê Kiệt

Chức vụ: Giám đốc

37 Ngô Minh Yến
Ông Ngô Minh Yến

Chức vụ: Phó Giám đốc

38 Vũ Định
Ông Vũ Định

Chức vụ: Giám đốc

39 Alăng Bhinh
Ông Alăng Bhinh

Chức vụ: Tổ trưởng

40 Trần Viết Việt
Ông Trần Viết Việt

Chức vụ: VP-TH

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com