Khối HĐND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Bhling Mia
Ông Bhling Mia

Chức vụ: TUV, Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

2 Phùng Thị Dung
Bà Phùng Thị Dung

Chức vụ: UVTV-Phó Chủ tịch HĐND huyện

3 Cơlâu Nghi
Ông Cơlâu Nghi

Chức vụ: Trưởng Ban

4 Zơrâm Ka Gió
Ông Zơrâm Ka Gió

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

5 Mạc Như Phương
Ông Mạc Như Phương

Chức vụ: Trưởng Ban

6 Hồ Đắc Vinh
Ông Hồ Đắc Vinh

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

7 Pơloong Đinh
Ông Pơloong Đinh

Chức vụ: Trưởng Ban

8 Coor Lúp
Ông Coor Lúp

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com