Khối UBND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
61 Arâl Ôi
Ông Arâl Ôi

Chức vụ: Chuyên viên

62 Alăng Thị Pari
Bà Alăng Thị Pari

Chức vụ: Chuyên viên

63 Pơloong Plênh
Ông Pơloong Plênh

Chức vụ: Chuyên viên

64 Nguyễn Văn Phú
Ông Nguyễn Văn Phú

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng

65 Trần Thanh Phước
Ông Trần Thanh Phước

Chức vụ: Giám đốc

66 Phạm Văn Trung
Ông Phạm Văn Trung

Chức vụ: Phó Giám Đốc

67 Nguyễn Minh Hoàng
Ông Nguyễn Minh Hoàng

Chức vụ: Phó Giám Đốc

68 Chế Ánh
Ông Chế Ánh

Chức vụ: Kế toán

69 Nguyễn Thanh Tâm
Ông Nguyễn Thanh Tâm

Chức vụ: Giám Đốc

70 Pơloong Trung Kiên
Ông Pơloong Trung Kiên

Chức vụ: Phó Giám Đốc

71 Lưu Thị Nga
Bà Lưu Thị Nga

Chức vụ: Chuyên viên

72 Lê Hữu Tiến
Ông Lê Hữu Tiến

Chức vụ: Phóng viên

73 Alăng Thị Bhố
Bà Alăng Thị Bhố

Chức vụ: Chuyên viên

74 Arất Thị Cúc
Bà Arất Thị Cúc

Chức vụ: Văn Thư

75 Tô Thị Hiền Thúy
Bà Tô Thị Hiền Thúy

Chức vụ: Phóng viên

76 Arất Trần Huỳnh Tuấn
Ông Arất Trần Huỳnh Tuấn

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Du lịch

77 Nguyễn Văn Sinh
Ông Nguyễn Văn Sinh

Chức vụ: Giám đốc

78 Lê Văn Hiếu
Ông Lê Văn Hiếu

Chức vụ: Phó Giám đốc

79 Bríu Nhang A
Ông Bríu Nhang A

Chức vụ: Phó Giám Đốc

80 Võ Thị Thương
Bà Võ Thị Thương

Chức vụ: Kế toán

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com