Khối UBND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
41 Alăng Mười
Ông Alăng Mười

Chức vụ: Chuyên viên

42 Tăng Ngọc Duẩn
Ông Tăng Ngọc Duẩn

Chức vụ: Trưởng phòng

43 Nguyễn Ngọc Thiện
Ông Nguyễn Ngọc Thiện

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

44 Phan Quang Tiến
Ông Phan Quang Tiến

Chức vụ: Chuyên viên

45 Đinh Thị Đào
Bà Đinh Thị Đào

Chức vụ: Kế toán

46 Bling Nốt
Ông Bling Nốt

Chức vụ: Chuyên viên

47 Trần Văn Ta
Ông Trần Văn Ta

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng

48 Cơlâu Hớp
Ông Cơlâu Hớp

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

49 Nguyễn Kiến
Ông Nguyễn Kiến

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

50 Trần Thị Yên
Bà Trần Thị Yên

Chức vụ: Kế toán

51 Ngô Văn Luận
Ông Ngô Văn Luận

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng

52 Hốih Danh
Ông Hốih Danh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

53 Alăng Arấy
Ông Alăng Arấy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

54 Cơlâu Thị Ngấy
Bà Cơlâu Thị Ngấy

Chức vụ: Văn thư

55 Lê Văn Thẩm
Ông Lê Văn Thẩm

Chức vụ: Chuyên viên

56 Lê Ka Vin
Ông Lê Ka Vin

Chức vụ: Chuyên viên

57 Alăng Thị Thiếu
Bà Alăng Thị Thiếu

Chức vụ: Chuyên viên

58 Phan Thị Danh
Bà Phan Thị Danh

Chức vụ: Kế toán

59 Bhríu Hùng
Ông Bhríu Hùng

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng

60 Nguyễn Văn Phước
Ông Nguyễn Văn Phước

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com