Khối UBND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
21 Cơlâu Ngựa
Ông Cơlâu Ngựa

Chức vụ: Cán sự

22 Arâl Thị Đen
Bà Arâl Thị Đen

Chức vụ: Chuyên viên

23 Alăng Thị Lối
Bà Alăng Thị Lối

Chức vụ: Chuyên viên

24 Ríah Nhít
Ông Ríah Nhít

Chức vụ: Chuyên viên

25 Alăng Lênh
Ông Alăng Lênh

Chức vụ: Trưởng phòng Dân tộc

26 Lê Trung Thủy
Ông Lê Trung Thủy

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

27 Hồ Xuân Mai
Ông Hồ Xuân Mai

Chức vụ: Chuyên viên

28 Bnướch Thị Chiến
Bà Bnướch Thị Chiến

Chức vụ: Văn thư

29 Lưu Văn Hoàng
Ông Lưu Văn Hoàng

Chức vụ: Trưởng phòng

30 Ríah Nhấ
Ông Ríah Nhấ

Chức vụ: Chuyên viên

31 Phạm Thành Hưng
Ông Phạm Thành Hưng

Chức vụ: Trưởng phòng TC-KH

32 Lê Văn Dũng
Ông Lê Văn Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

33 Alăng Tạo
Ông Alăng Tạo

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

34 Đinh Thị Thanh Hương
Bà Đinh Thị Thanh Hương

Chức vụ: Kế toán

35 Arất Ngố
Bà Arất Ngố

Chức vụ: Chuyên viên

36 Coor Nên
Ông Coor Nên

Chức vụ: Chuyên viên

37 Trương Thị Mỵ Châu
Bà Trương Thị Mỵ Châu

Chức vụ: Chuyên viên

38 Lê Kim Vân
Bà Lê Kim Vân

Chức vụ: HUV-Trưởng phòng GD&ĐT

39 Nguyễn Quốc  Kỳ
Ông Nguyễn Quốc Kỳ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

40 Bríu Thị Ni
Bà Bríu Thị Ni

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com