Khối UBND huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Văn Lượm
Ông Nguyễn Văn Lượm

Chức vụ: Phó Bí thư-Chủ tịch UBND huyện

2 Mạc Như Phương
Ông Mạc Như Phương

Chức vụ: UVTV-PCT Thường trực UBND huyện

3 Arất  Blúi
Ông Arất Blúi

Chức vụ: HUV-PCT UBND huyện

4 Nguyễn Anh Tuấn
Ông Nguyễn Anh Tuấn

Chức vụ: HUV - Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện

5 Phan Trường Sơn
Ông Phan Trường Sơn

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

6 Hồ Văn Tịnh
Ông Hồ Văn Tịnh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

7 Nguyễn Thị Vân
Bà Nguyễn Thị Vân

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

8 Yđêl Chiu
Ông Yđêl Chiu

Chức vụ: Văn thư

9 Ngô Phan Tấn Trãi
Ông Ngô Phan Tấn Trãi

Chức vụ: Chuyên viên

10 Nguyễn Ngọc Vũ
Ông Nguyễn Ngọc Vũ

Chức vụ: Chuyên viên

11 Nguyễn Công Hiên
Ông Nguyễn Công Hiên

Chức vụ: Chuyên viên

12 Đặng Công Thuật
Ông Đặng Công Thuật

Chức vụ: Kế toán

13 Zơrâm Bê
Ông Zơrâm Bê

Chức vụ: HUV - Chánh Thanh tra

14 Cơlâu Hiếu
Ông Cơlâu Hiếu

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

15 Hồ Minh Long
Ông Hồ Minh Long

Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

16 Pơloong Hải
Ông Pơloong Hải

Chức vụ: Thanh tra viên

17 Alăng Tối
Ông Alăng Tối

Chức vụ: HUV - Trưởng phòng

18 Nguyễn Văn Kỳ
Ông Nguyễn Văn Kỳ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

19 Bhling Dắp
Ông Bhling Dắp

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

20 Trần Thị Sơn
Bà Trần Thị Sơn

Chức vụ: Chuyên viên

NGƯỜI PHÁT NGÔN

Họ và tên: Nguyễn Văn Lượm
Chức vụ: Chủ tịch UBND
Số điện thoại: 0235 3 796 070 (0982 348117)
Email: luomnguyenqnam@gmail.com